Styrelsen

Styrelsen

Ordförande:  Anja Andersson

 

Kassör: Charlott Börjesson

 

Sekreterare:  Britt Johansson

 

Vice sekreterare/Hallansvarig: Carina Lundh

 

Ledarmot:  Ulla-Britt Blomqvist

 

Ledamot och LoK-ansvarig: Laura Muskovic

 

Ledarmot och Barnverksamhetsansvarig: Ljubica Barisic

 

Valberedning: Anette Agbrant (sammankallande) och Jenny Karlsson

 

Revisorer:  Evy Carlsson och Martin Hansson

Kontakta oss:

 
 
 
 

ÅRSMÖTE den 19 april 2017 kl 19.00

Plats: Halmstads Arena, lokal Aten

 

Årsmötet öppnades av ordförande Anja Andersson som hälsade 53 deltagare

välkomna.

 

1.Röstlängden fastställdes.

 

2.Mötets utlysande godkändes.

 

3.Föredragningslistan godkändes.

 

4.Till ordförande för mötet valdes Anja Andersson och till sekreterare för

mötet valdes Britt Johansson.

 

5.Till rösträknare och protokolljusterare valdes Susanne Severinsson och Ulrika

Kjellberg.

 

6a.Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret godkändes.

6b.Förvaltningsberättelsen (balans- och resultaträkning) för det senaste

räkenskapsåret godkändes.

 

7.Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.

 

8.Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskaps-/arbetsåret 2016.

 

9.Medlemsavgifterna är oförändrade: 50:-/termin och 100:-/år.

Träningsavgift oförändrad 600:-, sommarkort ingår ej.

Höjning av årskort till 1150:- inkl sommarkort.

Årskortet för i år, 2016 är inkl sommarkort.

Endast sommarkort (juni, juli och augusti) kostar 150:- för medlemmar och 200:- för icke medlemmar.

 

10.Styrelsens arvoden: ordförande höjs till 3.000:-/år, samma som kassören.

Styrelseledamot (hallbokningen) höjes till 1.000:-/år, samma som sekreterare.

Ledamot (barnansvarig) 1.200:-/år, delas på 2. Övriga oförändrade.

 

11.Kassören redogjorde för budgeten för det kommande verksamhets-/räken-

skapsåret.

 

12.Val av:

a) ordförande för en tid av 1 år: Anja Andersson,

b) sekreterare för en tid av 2 år: Britt Johansson

c) hallansvarig 1 år kvar : Carina Lundh

d) kassör för en tid av 2 år: Charlott Börjesson,

e) styrelseledamöter för en tid av 1 år: Laura Muskovic, Ljubica Barisic samt

Ulla-Britt Blomqvist

f) revisor Ewy Carlsson för en tid av 2 år samt Martin Hansson (1 år kvar).

g) 2 revisorssuppleanter för en tid av 1 år Inger Ström-Johansson samt Vicky

 

 

(Viorica) Udriste.

h) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år valdes Anette Agbrant och

Jenny Karlsson med Anette Agbrant som sammankallande.

i) ombud till SFD-möten och ev andra möten där föreningen har rätt att

representera med ombud, utses inom styrelsen.

 

13.Till att teckna firma utsågs ordförande och kassör, var för sig.

 

14.Inkomna motioner:

Träning under maj månad på Furulundsskolan.

Ulrika och Cilla kan ställa upp som vikarie i cross-mix.

 

15.Inga inkomna skrivelser eller rapporter.

 

16.Inga övriga frågor.

 

17.Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

 

 

Vid protokollet: Britt Johansson sekr.

 

Justerare: Ulrika Kjellberg, Susanne Severinsson

 

 

Anja Andersson

ordf.