Styrelsen

Styrelsen

Ordförande:  Anja Andersson


Kassör: Charlott Börjesson


Sekreterare:  Britt Johansson


Vice sekreterare/Hallansvarig: Gun-Marie Karlsson


Ledarmot och lärgrupper:  Jenny Karlsson


Ledamot och LoK-ansvarig:  Sussi Karlsson


Ledarmot och Barnverksamhetsansvarig: Vacans


Valberedning:  Anette Agbrant (sammankallande) och Agneta Nilsson


Revisorer:  Evy Carlsson och Helen Norrman

Kontakta oss:

 
 
 
 
 

 

Protokoll för ÅRSMÖTE GF Gymmixpulsen

org. nr 8492005684 den 23 september 2020 kl 19.00.

Plats: digitalt via ZOOM (p g a Corona-pandemi).

 

Årsmötet öppnades av ordförande Anja Andersson som hälsade deltagarna

välkomna.

 

 1. Röstlängden fastställdes.

 

 1. Mötets utlysande godkändes.

 

 1. Föredragningslistan godkändes.

 

 1. Till ordförande för mötet valdes Anja Andersson och till sekreterare för

        mötet valdes Britt Johansson.

 

 1. Till rösträknare valdes Anja Andersson och till protokolljusterare jämte ord-

        förande valdes Gun-Britt Nanfeldt och Agneta Nilsson.

 

6a.   Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret godkändes.

6b.   Förvaltningsberättelsen (balans- och resultaträkning) för det senaste

        räkenskapsåret godkändes.

 

 1. Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.

 

 1. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskaps-/arbetsåret 2019.

 

9-     Medlemsavgifterna  oförändrade.

 

 1. Styrelsens arvoden oförändrade.

 

 1. Kassören redogjorde för budgeten för det kommande verksamhets-/

        räkenskapsåret.

 

 1. Val av:
 2. a) ordförande för en tid av 1 år: Anja Andersson, 620601-6666
 3. b) sekreterare, 1 år kvar: Britt Johansson
 4. c) hallansvarig för en tid av 2 år: Gun-Marie Karlsson
 5. d) kassör, 1 år kvar: Charlott Börjesson, 450907-0845
 6. e) styrelseledamöter för en tid av 1 år: Jenny Karlsson och Sussi Karlsson
 7. f) revisor för en tid av 2 år Helen Norrman samt Ewy Carlsson 1 år kvar
 8. g) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år: Anette Agbrant och

’           Agneta Nilsson med Anette Agbrant som sammankallande

 1. h) ombud till SFD-möten och ev andra möten där föreningen har rätt att repre-

           sentera med ombud, utses inom styrelsen

 

 

 

 

 

 1. Inga inkomna förslag till styrelsen

 

 1. Ej några inkomna motioner.

 

 1. Inga inkomna skrivelser eller rapporter.

 

 1. Inga övriga frågor.

 

 1. Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

 

 

 

 

Vid protokollet:                                                         Justerare:

 

 

 

 

 

Britt Johansson                                                        Gun-Britt Nanfeldt

sekr.

 

 

 

 

Anja Andersson                                                       Agneta Nilsson

ordf.