Styrelsen

STYRELSEN


och Årsmötesprotokoll

STYRELSEN

Ordförande: Anja Andersson

Kassör: Charlott Börjesson

Sekreterare: Britt Johansson

Hallbokare: Gun-Britt Nanfeldt

LoK och lärgrupper: Agneta Nilsson

Ledamot: Lena Blom

Ledamot: Ulla-Britt Blomqvist


Revisor: Evy Carlsson och Helen Norrman


Valberedning: Louise Sandberg och Britt-Marie Hallbäck


Ansvarsuppdrag


Barnverksamhetsansvarig: Charlott Börjesson ''

Gruppträningsansvarig: Anja Andersson


Marketing: Anja Andersson och Charlott Börjesson


Sociala Medier: Anja Andersson

Protokoll Årsmöte 2022

 

Protokoll för ÅRSMÖTE GF Gymmixpulsen

org.nr 8492005684 den 11 april  2022 kl 18.30.

Plats: digitalt via Zoom (p g a Corona-pandemi)

 

Årsmötet öppnades av ordförande Anja Andersson som hälsade deltagarna

välkomna.

 

 1. Röstlängden fastställdes.

 

 1. Mötets utlysande godkändes.

 

 1. Föredragningslistan godkändes.

 

 1. Till ordförande för mötet valdes Anja Andersson och till sekreterare för

        mötet valdes Britt Johansson.

 

 1. Till rösträknare valdes Susanne Severinsson och till protokolljusterare jämte

        ordförande valdes Gun-Britt Nanfeldt och Ulla-Britt Blomqvist.

 

 1. a) Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret godkändes.
 2. b) Förvaltningsberättelsen (balans- och resultaträkning) för det senaste

            räkenskapsåret godkändes.

 

 1. Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.

 

 1. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskaps-/arbetsåret 2021.

 

 1. Avgifter för gruppträning:

        Hösten 2022:

        Terminskort 65+ betalar 600:- kronor, övriga 700:- kronor.

        Årskort 65+ betalar 1.150: kronor, övriga 1.350:- kronor.

        Sommarträning 2022: Maj månad gratis för alla (icke medlem betalt 50:- i

        medlemsavgift). Juni-augusti gratis för medlemmar (icke medlem betalar 150:-,

        varav 50:- i medlemsavgift). De som betalat medlemsavgift i maj betalar inte

        medlemsavgift för juni och juli.

        Klippkort 500:- kronor för 10 ggr.

        Terminsavgifterna för barn oförändrade.

        Styrelsen ska se närmare på avgifterna vad gäller kostnader och gällande

        praxis.

 

 1. Styrelsens arvoden oförändrade.

 

 1. Kassören redogjorde för budgeten för det kommande verksamhets-/

        räkenskapsåret.

 

 1. Val av:
 2. a) ordförande för en tid av 1 år: Anja Andersson, 620601-6666
 3. b) sekreterare Britt Johansson, 1 år kvar
 4. c) hallansvarig för en tid av 2 år Gun-Britt Nanfeldt
 5. d) kassör Charlott Börjesson, 1 år kvar, 450907-0845
 6. e) styrelseledamöter för en tid av 1 år, Agneta Nilsson, Lena Blom, Ulla-Britt Blomqvist
 7. f) revisor för en tid av 2 år Helen Norrman samt Ewy Carlsson 1 år kvar.
 8. g) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, Louise Sandberg och

            Britt-Marie Hallbäck

 1. h) ombud till SFD-möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att

            representera med ombud, utses inom styrelsen

 

 

 

 1. Inga inkomna förslag till styrelsen.

 

 1. Ej några inkomna motioner.

 

 1. Inga övriga frågor.

 

 1. Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

 

 

Vid protokollet:                                                         Justerare:

 

 

 

Britt Johansson                                                        Gun-Britt Nanfeldt

sekr                                                                       

 

 

 

Anja Andersson                                                       Ulla-Britt Blomqvist

ordf.