Styrelsen

Styrelsen

Ordförande:  Anja Andersson


Kassör: Charlott Börjesson


Sekreterare:  Britt Johansson


Vice sekreterare/Hallansvarig: Gun-Britt Narnfeldt


Ledamot och lärgrupper:  Agneta Nilsson


Ledamot och LoK-ansvarig:  Sussi Karlsson


Ledamot: Ulla-Britt Blomqvist

Barnverksamhetsansvarig: Charlott Börjesson


Valberedning:  Vaccans


Revisorer:  Evy Carlsson och Helen Norrman

Kontakta oss:

 
 
 
 
 


 Protokoll för ÅRSMÖTE GF Gymmixpulsen

org.nr 8492005684 den 14 april 2021 kl 19.15.

Plats: digitalt via ZOOM (p g a Corona-pandemi).

 

Årsmötet öppnades av ordförande Anja Andersson som hälsade deltagarna

välkomna.

 

 1. Röstlängden fastställdes.

 

 1. Mötets utlysande godkändes.

 

 1. Föredragningslistan godkändes.

 

 1. Till ordförande för mötet valdes Anja Andersson och till sekreterare för

        mötet valdes Britt Johansson.

 

 1. Till rösträknare valdes Gun-Britt Nanfeldt och till protokolljusterare

        jämte ordförande valdes Agneta Nilsson och Ulla-Britt Blomqvist.

 

6a.   Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret godkändes.

6b.   Förvaltningsberättelsen (balans- och resultaträkning) för det senaste

        räkenskapsåret godkändes.

 

 1. Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.

 

 1. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskaps-/arbetsåret 2020.

 

 1. Medlemsavgifterna oförändrade.

 

 1. Styrelsens arvoden oförändrade.

 

 1. Kassören redogjorde för budgeten för det kommande verksamhets-/

        räkenskapsåret.

 

 1. Val av:
 2. a) ordförande för en tid av 1 år: Anja Andersson, 
 3. b) sekreterare för en tid av 2 år, Britt Johansson
 4. c) hallansvarig för en tid av 1 år, Gun-Britt Nanfeldt
 5. d) kassör för en tid av 2 år, Charlott Börjesson, 
 6. e) styrelseledamöter för en tid av 1 år, Sussi Karlsson, Agneta Nilsson och Ulla-Britt Blomqvist
 1. f) revisor för en tid av 2 år Ewy Carlsson samt Helen Norrman 1 år kvar
 2. g) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, utses av styrelsen
 3. h) ombud till SFD-möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att

            representera med ombud, utses inom styrelsen

 

 1. Inga inkomna förslag till styrelsen.

 

 1. Ej några inkomna motioner.

 

 1. Inga inkomna skrivelser eller rapporter.

 

 1. Inga övriga frågor.

 

 1. Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

 

 

 

Vid protokollet:                                                         Justerare:

 

 

 

 

 

Britt Johansson                                                        Agneta Nilsson

sekr.               

 

 

 

 

 

Anja Andersson                                                       Ulla-Britt Blomqvist

ordf.