Styrelsen

Styrelsen

Ordförande:  Anja Andersson


Kassör: Charlott Börjesson


Sekreterare:  Britt Johansson


Hallansvarig: Gun-Britt Narnfeldt


Ledamot och lärgrupper och LoK-ansvarig:  Agneta Nilsson


Ledamot: Lena Blom (assisterar kassör)Ledamot: Ulla-Britt Blomqvist

Barnverksamhetsansvarig: Charlott Börjesson


Valberedning:  Louise Sandberg och Britt-Marie Hallbäck


Revisorer:  Evy Carlsson och Helen Norrman

Kontakta oss:

 
 
 
 
 

 

Protokoll för ÅRSMÖTE GF Gymmixpulsen

org.nr 8492005684 den 11 april  2022 kl 18.30.

Plats: digitalt via Zoom (p g a Corona-pandemi)

 

Årsmötet öppnades av ordförande Anja Andersson som hälsade deltagarna

välkomna.

 

 1. Röstlängden fastställdes.

 

 1. Mötets utlysande godkändes.

 

 1. Föredragningslistan godkändes.

 

 1. Till ordförande för mötet valdes Anja Andersson och till sekreterare för

        mötet valdes Britt Johansson.

 

 1. Till rösträknare valdes Susanne Severinsson och till protokolljusterare jämte

        ordförande valdes Gun-Britt Nanfeldt och Ulla-Britt Blomqvist.

 

 1. a) Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret godkändes.
 2. b) Förvaltningsberättelsen (balans- och resultaträkning) för det senaste

            räkenskapsåret godkändes.

 

 1. Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.

 

 1. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskaps-/arbetsåret 2021.

 

 1. Medlemsavgifterna diskuterades och lämnades oförändrade. Styrelsen ska

        se närmare på dessa vad gäller kostnader och gällande praxis.

 

 1. Styrelsens arvoden oförändrade.

 

 1. Kassören redogjorde för budgeten för det kommande verksamhets-/

        räkenskapsåret.

 

 1. Val av:
 2. a) ordförande för en tid av 1 år: Anja Andersson
 3. b) sekreterare Britt Johansson, 1 år kvar
 4. c) hallansvarig för en tid av 2 år Gun-Britt Nanfeldt
 5. d) kassör Charlott Börjesson, 1 år kvar
 6. e) styrelseledamöter för en tid av 1 år, Agneta Nilsson, Lena Blom, Ulla-Britt Blomqvist
 7. f) revisor för en tid av 2 år Helen Norrman samt Ewy Carlsson 1 år kvar.
 8. g) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, Louise Sandberg och

            Britt-Marie Hallbäck

 1. h) ombud till SFD-möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att

            representera med ombud, utses inom styrelsen

 

 

 

 1. Inga inkomna förslag till styrelsen.

 

 1. Ej några inkomna motioner.

 

 1. Inga övriga frågor.

 

 1. Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

 

 

Vid protokollet:                                                         Justerare:

 

 

 

Britt Johansson                                                        Gun-Britt Nanfeldt

sekr                                                                       

 

 

 

Anja Andersson                                                       Ulla-Britt Blomqvist

ordf.