Styrelsen

Styrelsen

Ordförande:  Anja Andersson


Kassör: Charlott Börjesson


Sekreterare:  Britt Johansson


Vice sekreterare/Hallansvarig: Gun-Britt Narnfeldt


Ledarmot och lärgrupper:  Jenny Karlsson


Ledamot och LoK-ansvarig:  Laura Muskovic


Ledarmot och Barnverksamhetsansvarig: Ljubica Barisic


Valberedning:  Anette Agbrant (sammankallande) och Sussi Karlsson


Revisorer:  Evy Carlsson och Helen Norrman

Kontakta oss:

 
 
 
 
 ÅRSMÖTE den 11 april 2018 kl 19.00

Plats: Halmstads Arena, lokal Aten


Årsmötet öppnades av ordförande Anja Andersson som hälsade 47 deltagare

välkomna.


1.Röstlängden fastställdes.


2.Mötets utlysande godkändes.


3.Föredragningslistan godkändes.


4.Till ordförande för mötet valdes Anja Andersson och till sekreterare för

mötet valdes Britt Johansson.


5.Till rösträknare valdes Susanne Severinsson och Sussi Karlsson samt som

protokolljusterare jämte ordförande valdes Carina Lundh och Agneta Nilsson.


6a.Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret godkändes.

6b.Förvaltningsberättelsen (balans- och resultaträkning) för det senaste

räkenskapsåret godkändes.


7.Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.


8.Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskaps-/arbetsåret 2017.


9.Medlemsavgifterna är oförändrade; 50:-/termin och 100:-/år.

Träningsavgift oförändrad 550:-/termin (exkl sommarkort) och 1050:-/år

(inkl sommarkort). Endast sommarkort (1/2 maj, juni, juli, augusti) kostar 200:- för medlemmar och 250:- (varav 50:- /termin är medlemsavgift.) för icke medlemmar.

Barnverksamheten höjes till 500:- för höstterminen och 700:- för vårter-

minen (varav 50:-/termin är medlemsavgift).


10.Styrelsens arvoden är oförändrade.


11.Kassören redogjorde för budgeten för det kommande verksamhets-/

räkenskapsåret.


12.Val av:

a) ordförande för en tid av 1 år: Anja Andersson

b) sekreterare  1 år kvar: Britt Johansson

c) hallansvarig för en tid av 2 år: Gun-Britt Nanfeldt

d) kassör 1 år kvar: Charlott Börjesson

e) styrelseledamöter för en tid av 1 år: Ljubica Barisic, Laura Muskovic, Jenny

    Karlsson

f) revisor Ewy Carlsson 1 år kvar samt Helen Norrman för en tid av 2 år

g) 2 revisorssuppleanter för en tid av 1 år: Inger Ström-Johansson samt

Vicky Udriste.

h) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år: Anette Agbrant och Sussi

    Karlsson med Anette Agbrant som sammankallande.

i) ombud till SFD-möten och ev andra möten där föreningen har rätt att

    representera med ombud, utses inom styrelsen.


13.Till att teckna firma utsågs  ordförande och kassör, var för sig.


14.Ej några inkomna motioner.


15.Inga inkomna skrivelser eller rapporter.


16.Övriga frågor:

Ordförande redogjorde för vikande medlemsantal. Vi behöver ca 70 nya

medlemmar för att vi ska gå jämt upp. Vi vågar inte tacka nej till någon lokal för då kan man inte få tillbaka den längre fram.  Halltider och arvode till instruktörer är de stora kostnaderna. Vi behöver även fler instruktörer. Beslöts att vi ska satsa på massiv reklam inför höstterminsstarten.


17.Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.Vid protokollet:Justerare:

Britt Johansson  Carina Lundh

sekr.

Anja Andersson  Agneta Nilsson

ordf.